Fritz Pkukkula.jpgerls

GestaltterapiFritz Perls
fritz-perls.jpg
Fritz Perls (1893-1970) var den som grundade gestaltterapin under 1940-talet.Han samarbetade även med sin fru Laura Perls, Paul Goodman och Ralph F Hafferline. Perls gillade inte de psykologiformer som fanns och ville då utveckla en som hjälper människor att utvecklas, förändras och växa. Idén är egentligen inte att förändra klienten utan att få den till den person som han eller hon innerst inne är. Han använde sitt mångsidiga teoretiska och praktiska kunnande. Gestaltterapins rötter sitter i psykoanalys, gestaltpsykologi, kroppsterapi, existentialism, fenomenologi, humanism, psykodrama och österländsk filosofi.

Gestaltterapi
Namnet gestaltterapi är hämtat från ”gestaltpsykologi”, vilket som kommit fram till att människor har ett behov av helheter. Terapin är uppbyggd på individens frihet, medvetande i nuet och ansvar för att göra egna val. Gestaltterapin grundar även i psykoanalys, kroppsterapi, humanism och existentialism.

I Gestaltterapin ses människan som en psykofysisk helhet, som står i kontakt med sig själv och sin omgivning. Om kontakten är oavbruten och fortgår till processens slut, upplever människan tillfredsställelse och är nöjd. Om, vilket ofta händer, kontakten avbryts, upplever vi en känsla av otillfredsställelse, av något oavslutat som gör sig påmint också senare. Vi avbryter en kontakt omedvetet och automatiskt när situationen eller upplevelsen känns för stark. Händelsen som sker nu, påminner om något omedvetet från det förflutna, något som gör ont och vi skyddar oss naturligtvis från det. Fast det inte finns något aktivt minne, minns kroppen och ger ledtrådar till den sårande, oklara händelsen. Då kan upplevelsen och känslorna kring den bearbetas och “laddas ur”. En oavslutad händelse eller upplevelse idag lämnar “gammalt gråll” och tär på den energi som annars skulle stå till förfogande. Vi blir deprimerade, ångestfyllda, är rädda eller panikslagna.

Gestaltterapi är processarbete, där klienten med terapeutens stöd och ledning kommer underfund med vad hans / hennes beteende och känslor hänger ihop med och vad de innebär. Gångna händelser och avlidna personer kan “väckas till liv” med fantasins hjälp och en tom stol. Klienten får uppleva och pröva på hur han / hon skulle bemöta motspelaren idag. Psykoterapeuten bidrar med förslag till meningar för att hjälpa klienten experimentera och uppleva något nytt, som inte var möjligt i det förflutna. Klientens medvetenhet och inre dynamik har en möjlighet att förändras. Att lyssa och att respektera är viktiga värden också inom en psykoterapi session.
Gestaltterapi kan användas bla. för att lindra stress, depression och ångest, för att bättre förstå parförhållanden, utbrändhet eller kontakt- och kommunikationssvårigheter. Processen fortskrider i takt med klientens ökade medvetenhet. Som hjälpmedel används tekniken med den s.k. tomma stolen, kroppsmedvetenhet och – arbete, drömmar, fantasier, konstterapeutiska metoder eller drama (i grupp).


Viktiga punkter i gestaltterapin
- Det som händer här och nu, varför det händer
- Klienten ska lär sig medvetna val
- Undanröja hinder som klienten skapar för sig själv
- Bearbeta ej avklarade incidenter
- Idén: Ej omforma klienten utan få den till den person den innerst inne är
- Man måste lära sig se saker i helhet
Gestaltterapi är processarbete där klienten med terapeutens stöd och ledning kommer underfund med vad hans/hennes känslor och beteende beror på och vad det innebär.

Gestaltterapin kan användas för att bland annat lindra stress, depression, ångest, för att få bättre parförhållanden, utbrändhet eller kontakt och kommunikationssvårigheter. Målet med gestaltterapin är att få individen mer medveten om sitt beteende och lära sig ta ansvar för sig själv; sin vilja, sina känslor och sina handlingar.

Perls pratade om personliga gränser och menar att en sund människa känner sin gräns. Många människor lever i beroendeförhållanden där de förlorar sin identitetskänsla och blir för beroende av den andra personen. Perls syn på mänsklig påverkan avspeglas i hans gestaltbön:

Jag sköter mitt, du sköter ditt
Jag har inte kommit till världen för att motsvara dina förväntningar
Och du har inte kommit till världen för att motsvara mina förväntningar
Du är du och jag är jag
Och om vi av en slump hittar varandra, är det underbart
Om inte, kan det inte hjälpas

Idag finns två grenar av gestaltterapin, den ena som följer Perls standard och grunder och en annan nyare version som utvecklades i Kalifornien och som koncentrerar sig på känslomässiga aspekten i terapin.

Hur det går till
Gestaltterapeutens huvudsakliga verktyg är samtal och experiment. Experimenten ger nya perspektiv på klientens erfarenheter och att prova olika alternativ. De olika experimenten kan vara om hur olika kroppshållningar påverkar självbilden eller att öva på att ta upp känsliga ämnen med en särskild person.Man arbetar också med guidande meditationer som ex målning. En känd teknik för att bearbeta ouppklarade situationer/händelser är den ”tomma stolen”.
Den tomma stolen innebär att klienten sitter mittemot en tom stol. Klienten ska föreställa sig en särskild person i den tomma stolen och ska då tala till den personen om det ouppklarade. På så vis aktiverar man en känsla och kan bearbeta den genom att klienten tar upp frågor, påståenden och handlingar till den tänka personen som om den var där här och nu. Därefter placeras klienten i den tomma stolen och uppmanas till att vara den tänka personen och argumentera mot det klienten har sagt åt denne. Efteråt återgår klienten till att vara sig själv. I och med denna övning får man större förståelse för den andra och problemet i sin helhet.

blogg2.jpeg
Exempel på tomma stolen:
Margareta som har problem med sin dominanta mamma placeras framför en tom stol.
Hon uppmanas att föreställa sin mamma sittandes i den tomma stolen och prata till henne om vad hon tycker om hennes uppförande på Margaretas bröllop.
Sedan ber terapeuten Margareta sätta sig i den tomma stolen och låtsas vara sin mamma.
Eftersom att Margareta känner sin mamma ska hon argumentera på det sätt hennes mor hade gjort när Margareta hade pratat till henne. Efter det återgår Margareta till att vara sig själv.

Gestaltterapeuter arbetar utifrån nyckelbegreppet ansvar. Det handlar om att ta ansvar för sina val och vara medveten om sina reaktioner. Kroppsmedvetenhet har en viktig plats i gestaltterapin, genom kroppen får man kontakt med känslor och det är där man hittar undanträngda minnen som behöver bearbetas.
Genom att i terapin lära känna sina tankar, känslor och kroppsliga signaler blir man mer medveten om sig själv. Den ökade medvetenheten öppnar möjligheter att göra andra val än tidigare.

Gestaltterapin passar alla som vill arbeta med sig själva utifrån sin nuvarande livssituation och få använda hela sin person. Gestaltterapeuter tar emot personer både i djupare kriser och den som önskar personlig utveckling. För den som har en bristande kontakt med sina kroppsliga signaler är gestaltterapi ett bra alternativ.Gestaltlagar
Om vi ser det som inte finns, vad är det vi ser? Man kan kalla det en illusion, men det är inte en hallucination. Wertheimer förklarade att du ser en effekt av helheten. Gestaltpsykologin säger att vi är byggda för att uppleva en strukturerad helhet och inte nog med att vi har förmågan att göra det, vi har en stark tendens att göra det. Vi lägger även struktur till händelser som inte har det. Inom gestaltpsykologin sägs det att vi innerst inne drivs att uppleva saker i så stor helhet som möjligt. Till exempel är en uppsättning punkter som beskriver form av en stjärna som kan komma att uppfattas som en stjärna, inte som en uppsättning punkter. Vi tenderar att slutföra bilden, för att få till helheten i den.

- Slutenhets/konturlagen säger att om något saknas i en annars helt siffra, vi tenderar att lägga till den. En triangel, till exempel,med en liten del av dess kant saknas fortfarandeses som en triangel.Vi kommer "nära"gapet.

- Likhetslagen säger att vi tenderar att gruppera liknande objekt tillsammans,att se dem som bildar en gestalt,inom ett större form.Här är ett enkelt typografiskt exempel:

- Närhetslagen, saker som är nära varandra anses höra ihop.

- Symmetrilagen, trots trycket av närhet till gruppen konsolerna närmaste varandra tillsammans,
överväldigar symmetri vår perception och får oss att se.
[ ][ ][ ]

- Kontinuitetslagen, när vi ser en linje, till exempel, som fortsatt genom en annan linje kommer vi att se det så, inte som en kombination av två vinklar. Gestaltpsykologin förklarar att vi ser världen som meningsfulltorganiserad. När vi lär oss eller löser problem försöker vi se helheten.


gestalt3.jpg
KÄLLOR:


http://webspace.ship.edu/cgboer/gestalt.html